خلع ید مستاجر

خلع ید مستاجر با توجه به روند زندگی شهری و کلان شهری و با توجه به مسائلی مانند مهاجرت که در جوامعی مانند ایران که بحث مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مسئله ای مانند اجاره و اجاره نشینی بارز شده است بسیار بسیار ذهن دولت مردان و اینجیوها و سازمان های قضایی را به چالش کشیده است.

به طبع باعث ایجاد مقررات و رویه های قانونی و اداری در مورد معقوله اجاره شده است و در این وادی مصداقی از مصادیق اجاره مورد بحث قرار می گیرد به نام خلع ید مستاجر ، مسئله ای است که این روزها پرونده های بسیاری را در شعبه های حل اختلاف و دیگر مراجع قضایی به خود اختصاص داده است .

مقررات اجاره به دلیل تفاوت های قوانین در سال های گذشته و وجود رویه ها و تناقضات در مفاهیم اجاره وفهم مقررات اجاره و موارد مربوط به آن را برای مردم عادی که آشنایی به حقوق ندارند را کمی دشوار کرده است در سال های گذشته و وجود رویه ها و تناقضات در مفاهیم اجاره مقررات اجاره و مواد مربوط به آن را برای مردم و آشنایی با علم حقوق را ندارند کمی دشوار کرده است .

تصویب مقررات اجاره در سال های ۵۶ و ۶۲و ۷۶ و مقررات قانون مدنی در مورد اجاره عناصر قانونی و چهارچوب مقررات اجاره را تعیین کرده اند .

قرارداد اجاره به عام بودن آن در زندگی شهری در بنگاههای املاک توسط شاهدین و بنگاه دار بسته می شود و ممکن است به صورت اجاره نامه عادی و یا عادی از نوع کد رهگیری دار باشد و در هر صورتی این نوع یعنی کد رهگیری نوع اجاره نامه را از حالت عادی خارج نمی کند.

و با توجه به اینکه طبق اصول حقوقی و استناد به مواد قانونی مدنی عقود معین یا نامعین هستند یعنی عقودی که در قانون نامبرده شده اند و قوانین نسبتا مفصلی برای آن در قانون تنظیم شده است و آن را عقد معین می نامند و عقد اجاره یا قرارداد اجاره به مفهوم یک قرارداد یا عقد معین می باشد .

با توجه به قوانین مدون کشور عقود معین و نامعین هردو اثر قانونی و ضمانت اجرای قانونی دارند .

و عقود نامعین طبق م ۱۰ ق. م معتبر و دارای آثار قانونی هستند و طبق م . ۱٫ ق. م هر قراردادی که بین طرفین منعقد شده باشد و مخالف اصول حقوقی و اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه نباشد بین طرفین لازم الاجرا می باشد .

با توجه به معین بودن اجاره در قانون و با توجه به تبسن قرارداد اجاره و توافق در مورد قرارداد مفاد قرارداد امضاء شده بین طرفین لازم الاجرا می باشد.

طرفین باید قبل از امضاء قرارداد اجاره و بعد امضاء کننده و اکثر مشکلات و مسائل حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی مبین مطالعه و یعد امضاء کننده و اکثر مشکلات و مسائل حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی مبین مطالعه نکردن اجاره نامه یا قرارداد اجاره می باشد قبل از شروع به تحقیق در مورد خلع ید مستاجر لازم است چند اصطلاح حقوقی تعریف شود

منبع : https://vakilmelki.ir/%d8%ae%d9%84%d8%b9-%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1/

پست های مرتبط