فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد . بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید . مانند اتومبیل ، اثاثیه منزل و …

 

فروش مال غیر در اموال منقول:

– در صورتی که شخصی مال منقول شخص دیگری را بدون مجوز قانونی به شخص سومی انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است . مثلا اگر شخصی ماشین آقای الف را به آقای ب بدون رضایت او انتقال دهد ، مرتکب این جرم شده است .

حکم پرونده انتقال مال غیر در اموال منقول :
در صورتی که جرم انتقال مال غیر در مال منقول مطرح باشد ، حکم صادره علاوه بر حکم کیفری انتقال مال غیر ، حکم به رد مال می باشد .

عنصر روانی :

مرتکب جرم انتقال مال غیر باید اطلاع از تعلق این مال به دیگری داشته باشد .

-در صورتی که مرتکب این جرم اشتباها انتقال مال شخص دیگری را انجام دهد با این تصورکه مال خودش است ، مرتکب این جرم نشده است .

– آنچه که انتقال مال غیر را از معاملات فضولی متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر به غیر است . چون به نفع خود انتقال می دهد.

 

فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران
فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران

 

– مرجع صالح جهت ا قدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

دادسرای عمومی که جرم فروش یا انتقال مال غیر در آن حوزه واقع شده است ، صالح است . حتی اگر ملک در حوزه دیگری باشد .

نحوه اقدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

– اگر مال منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس رد مال در آن حکم

– اگر مال غیر منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس اقدام حقوقی ابطال سند و خلع ید

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

پست های مرتبط